Protokoll styrelsemöte 29 oktober 2020

Vid protokollet vid SVIP:s styrelsemöte den 29 oktober 2020

Närvarande: Ordf. Maina Wigforss, Kassör Kicki Christodoulou,
Ledamot Linda Feldt, Ledamot Stig Nyberg och
Suppleant Christian Mörling.

 1. Styrelsen fastställde dagordningen.
 2. Ett förslag till årsmötesprotokoll antogs.
 3. Val av kassör som tidigare har nämnts Kicki Christodoulou, Sekreterare blev Christian
  Mörling och ett gemensamt ansvar för medlemsregistret Stig Nyberg som hjälpande och Linda
  Feldt som huvudansvarig.
 4. Attestordningen gicks igenom för allas kännedom.
 5. Information som rapporterats från medlemmar diskuterades och analyserades.
 6. Det beslutades om en låg aktivitet under rådande pandemi från SVIP:s sida. Dock fortsätter
  utomhus boulen vid hotell Anemi tills vidare och socialt uppkomna medlems luncher till
  betalande medlemmar.
 7. Nästa styrelsemöte kommer att meddelas berörda.
 8. Övriga frågor kom att handla om den närmaste framtiden för SVIP. Denna information
  kommer att läggas ut på SVIP:s hemsida. Språkkunskap för den som önska att läsa grekiska
  skall ha en hänvisning till en språklärare på SVIP:s hemsida. Tekniska problem som förekommit
  vid videomöten råder SVIP inte över men kan tänka sig att ha en större mikrofon som kan
  placeras mer centralt bland medlemmarna i en salong. Inga övriga frågor kom upp på mötet.

Pafos den 29 oktober 2020

Maina Wigforss Ordförande

Christian Mörling Sekreterare

30 Oct 2020

Go back to top