KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE ÅR 2022

Ordinarie årsmöte hålls kl 17.00  söndag den 23 oktober 2022 på Anemi Hotell.

SviP (föreningen Svenskar i Pafosområdet)

Gala middag startar kl 18.30,  till middagen är även icke medlemmar välkomna.

Separat inbjudan kommer till middagen.

 

Anmäl  snarast  till, [javascript protected email address] vilka som kommer och om du /ni vill deltaga både på årsmötet och middagen eller enbart vill deltaga på årsmötet eller middagen, sista anmälningsdag onsdag den 19 oktober 2022.

Som brukligt har vi en burk för insamling av kopparpengar, där är även större pengar välkomna. Hela summan går till Children Care Center, fritidsgården som är en hjälporganisation som tar hand om barn mellan 6-12 år där ingen vuxen finns hemma efter skolans slut. Barnen får ett mål mat och hjälp till inköp av  skolkläder samt skolmateriel om  behov finns. Organisationen har egna lokaler.

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Maina, Christian, Kurt, Kiki och Marit

 

Bilaga

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Räkenskapsberättelse

*************************

 

Dagordning för vänskapsföreningen SviPs ordinarie årsmöte, oktober 2022.

 1. Årsmötet öppnas av ordförande i föreningen
 2. Val av ordförande och sekreterare till mötet.
 3. Val av justeringspersoner och tillika rösträknare att jämte ordförande för mötet justera protokollet från årsmötet.
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fastställande av dagordning
 7. Genomgång av verksamhetsberättelse för 2021/2022
 8. Genomgång av räkenskapsberättelse för perioden 1 juli 2021 -30 juni 2022 och bokslut per 30 juni 2022.
 9. Revisionsberättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift för 2022/2023
 12. Inriktning av verksamheten för 2022/2023.
 13. Budget för 2022/2023
 14. Förslag att föreningen byter namn till föreningen Skandinaviska vänner i Pafos (SviP)
 15. Inkomna motioner
 16. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Val av revisor
 19. Övriga frågor
 20. Mötet avslutas

********************************

VERKSAMHETSBERÄTTELSE jämte förslag till inriktning för verksamhetsåret 2022/2023 och byte av föreningens namn.

Föreningen Svenskar i Pafosområdet (SviP)  perioden 2021 07 01 - 2022 06 30.

Styrelse

På föreningens årsmöte i oktober 2021 valdes följande styrelse

Ordförande              Maina Wigforss (2 år)

Ledamöter               Kiki Christodoulou (2 år)

                                 Curt Olsson (1 år)

                                 Chistian Mörling (1 år)                                 

Suppleant                Marit Langfeldt Ege(1 år, tillsatt av styrelsen efter årsmötet)

Revisor                    Björn Grundvall (1 år)

Valberedning                Bodil Fredriksson och Måns Uddenberg.(1 år)

 

 • Föreningen är ideell och anordnar sociala aktiviteter som berikar medlemmarnas tillvaro på Cypern. Med tanke på den stora tillflödet av norska och även några danska medlemmar föreslår styrelsen att ändra föreningens namn till SviP (föreningen Skandinaviska vänner i Pafos), huvudspråk svenska. Inbjudningar till aktiviteter från medlemmar kan ske på alla skandinaviska språken och på engelska. Föreningen är öppen för alla nationaliteter.

 

Verksamheten under räkenskapsåret 2021/22 har också präglats av pandemin. Under verksamhetsåret hann vi med några månadsluncher och lite boule- bridge, en stadsvandring, vandring med norrmännen och några föredrag innan lockdown och coronarestriktioner stoppade våra aktiviteter. Vi var många som var optimistiska och trodde på uppstart av våra aktiviteter under våren 2022, men då pandemin ännu inte var över måste aktiviteterna hållas på en fortsatt låg nivå.

 

Föreningen har subventionerat kostnaden för måltiden vid årsmötet i oktober 2021 och

till påsk och midsommar 2022, till en total kostnad av 2276 Euro.

 

Under året har styrelsen haft sex protokollfört möte där vi fastställt ledamöternas

ansvarsområden samt arbetat med att modernisera vår hemsida. Mycket har hänt i datavärlden sedan hemsidan skapades för åtta år sedan och datalagen har också begränsat våra möjlighet att publicera bilder och reportage på en öppen hemsida.

Tanken med nya hemsidan är att den har en publiksida och en medlemssida. På nya medlemssidan kan medlemmar lägga in reportage och bilder, skapa inbjudningar och där kan också skapas anmälningslistor. Allt för att förenkla administration och ge medlemmarna större möjlighet att komma med egna inbjudningar samt hälpa till med förbättringar av sidan. Styrelsens uppdrag blir att bevaka att det som publiceras följer våra stadgar och fortsätta hålla hemsidan uppdaterad med inkomna förslag och fortsatt utveckling.

 

Från medlemmar har inga förslag till stadgeändringar inkommit.

 

Styrelsen föreslår en medlemsavgift på 20 € per person för nya verksamhetsåret.

Medlemsavgiften är tänkt att användas till att stärka kassan så att vi har råd att inhandla en del datatjänster, subventionera en del medlemsaktiviteter samt möjliggöra att vi socialt kan delta i samhället.

 

Styrelsen ser fram emot ett år där vi förhoppningsvis kan successivt återgå till mer normal

aktivitetsnivå samt hoppas på medlemmarnas goda idéer och support i detta så att

vänskapsföreningen SviP kan leva vidare.

 

 

Pafos i oktober 2022

Styrelsen

*****************************

 

SviP, Svenskar i Pafosområdet      
         
Räkenskapsberättelse (valuta Euro)      
  Balans Budget Balans f g år Budget
BALANSRÄKNING  20220630 21/22 20210630 22/23
         
Tillgångar        
Kassa 73 100 122 100
Bank 978 1824 2976 501
Payson 135 135 135 135
Summa tillgångar 1186 2059 3233 736
         
Skulder & eget kapital        
Förutbet intäkter/uppl. kostnad. -260   -260 -260
Eget kapital -2973  -3559 -3559 -926
Årets resultat  2047   1500  586  450
Summa skulder & EK -1186 - 2059 -3233 -736
         
1 juli till 30 juni Årets Resultat Budget Årets Resultat Budget
RESULTATRÄKNING År 2021/22 År 2021/22 År 2020/21 År 2022/23
         
Intäkter        
Medlemsavgifter 900 400 220 2000
Lotterier o donationer   100    
Annonser. Övrigt        
Summa intäkter 900 500 220 2000
         
Kostnader         
Inköp hemsida 662     500
Adminiustrativa kostnader 9 200 150 50
Resekostnader   0   0
Gåvor   100   100
Välgörenhet   500   500
Representation        
Subv, medlemsaktiviteter 2276 1200 656 1300
Summa kostnader  2947 2000 806 2450
Årets resultat -2047 -1500 -586 -450
         
Pafos i september 2022        
         
 …...............................................................…      
Kiki Christodoulou        
         
Räkenskaperna har granskats av       
         
…........................……………………………….      
Björn Grundvall        
         
2 Oct 2022

Go back to top