Dagordning SviP årsmöte 21 oktober

 

SviP, föreningen Svenskar i Pafosområdet


DAGORDNING ORDINARIE ÅRSMÖTE 


PLATS: HOTELL ANEMI, PAFOS


TID: Fredagen den 21 oktober 2016 klockan 17.00


KALLADE: Alla betalande medlemmar i föreningen

 

1 Öppnande av mötet och välkomstanförande av föreningens ordförande

2 Val av ordförande och sekreterare till årsmötet

3 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

4 Fastställande av röstlängd

5 Fråga om mötets behöriga utlysande. Inbjudan har skickats med e-mail samt finns på förenings hemsida svipafos.com

6 Fastställande av dagordning

7 Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen och årsredovisning samt granskningen av räkenskaperna

8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

9 Fastställande av medlemsavgift

10 Fastställande av nästa års budget och verksamhetsplan.

11 Val av styrelse. Valberedningen presenterar sitt förslag.

12 Val av valberedning

13 Val av revisor

14 Övriga frågor

15 Mötets avslutande


SviPs Verksamhets- och Årsberättelse samt aktuellt medlemsregiser finns inlagt på Hemsidan under fliken Föreningen.

 

 

22 Sep 2016

Go back to top